Финансово-счетоводна система
за управление на лечебни заведениGlobal Medical ERP e финасово-счетоводна система
за управление на бизнес процесите в Лечебни заведения
от болничната и специализираната доболнична помощ.


 1. Информация и връзка с други модули
  • Единни номенклатури:
   • Административна структура;
   • Доставчици;
   • Клиенти;
   • Осигурители;
   • Персонал и/или специалисти
  • Инсталирани модули (управление на документи)

 2. Счетоводни справки
  • Оборотни ведомости
  • Главна книга
  • Хронологични дневници (документи)
  • Хронологични записи (сметки)
  • Интерактивна справка за интегритет на данните
  • Периодичен отчет за осчетоводени документи

 3. Управление на Приходи и разходи
  • Приходи и Разходи по структурни обекти
  • Приходи и Разходи по статистически показатели
  • Приходи и Разходи по осигурители
  • Разходи по групи услуги

 4. Управление на паричния поток
  • Профил на доставчик / клиент
  • Главна книга - паричен поток
  • Парични средства - наличности
  • Вземания
  • Задължения
  • Ageing analysis - вземания и задължения
  • Низходящ списък

 5. Финансови отчети

  Финансовите отчети могат да се изготвят в множество версии и/или изгледи (формати).
  Дефиницията на финансовите отчети ще бъде изготвена след предварителен тест на счетоводния модул.

  • Отчет за приходи и разходи / Отчет за доходите
  • Счетоводен баланс
  • Отчет за промените в собствения капитал
  • Отчет за паричните потоци
  • Приложения към финансовите отчети

ПОДДЪРЖАТ СЕ И ВСИЧКИ ФИНАСОВИ ОТЧЕТИ КОИТО СА ИЗИСКУЕМИ ЕЖЕМСЕЧНО ОТ НЗОК.

© 1998-2024 Global System Solutions Ltd.