Софтуер за ОПЛ,
Специалисти, МЦ, ДКЦ
 • Поддръжка на пълно електронно пациентско досие. Елктронен медицински запис.
 • Автоматизация на целия документооборот - амб. лист, направления, изследвания и т.н.
 • Автоматично генериране на финасови отчети и месечни (годишни) справки към НЗОК, РЦЗ, ЧОФ и др.
 • Електронни отчети
 • Пълно Описание

Софтуер за
дентални лекари
 • Поддръжка на пълно елекронно пациентско досие - посещения и манипулации.
 • Възможност за прикачане на снимки и рентгенографии (секторни и ортопанто) към досието на пациента
 • Множество проверки и автоматично генериране на финасови отчети и справки към НЗОК, РЦЗ, ЧОФ и др.
 • Изключително приятен и лесен интерфейс
 • Пълно Описание

ЛИС/РИС - Лабораторна
информационна система
 • Автоматизиране на процесите в Клинична и Микробиологична лаборатории, Цитология и патохистология ...
 • Връзка с лабораторни апарати, баркодиране, автоматично зареждане на работен лист, автоматично ...
 • Проверка на резултатите по интернет, автоматично изпращане на резултатите по e-mail ...
 • Склад за консумативи, материали и реактиви. Множество справки и отчети ...
 • Пълно Описание

Болнична информационна
система
 • Модул Регистратура
 • Модул Отделение
 • Модул Лаборатория
 • Модул ДКБ/ДКО
 • Пълно Описание
 • Модул Аптечен склад
 • Модул Склад
 • Модул Лаборатория/Рентген
 • Модул Хранене
 • Модул Отчети
 • Модул Администриране
 • Модул Web интерфейс

Специализирана финансово-
счетоводна система за
лечебни заведения
 • Фактуриране. Плащания и задължения. Управление на документооборота. Счетоводство ...
 • Автоматично осчетоводяване по зададени от потребителя критерии. Управление на активи. Амортизации.
 • Гъвкава система за корекции и контрол. Изчисляване на възнаграждения на лекари, сестри и помощен персонал.
 • Годишни, тримесечни и месечни справки. Финансови справки и отчети.
 • Пълно Описание
© 1998-2024 Global System Solutions Ltd.