Лабораторна информационна система
(ЛИС/РИС) - Global Lab Expert.Лаб Експерт - лабораторен софтуер,
предназначен за автоматизиране на дейностите
в клинична и рентгенова лаборатория. Софтуерът
освен за отчитане към НЗОК, има допълнителни
възможности за автоматизация на всички работни
процеси в клинична лаборатория:


1. Баркодиране и идентификация на материалите.
2. Автоматично зареждане на работен лист в лабораторния апарат.
3. Приемане на готовите резултати от лабораторната апаратура.
4. Структуриране на единна форма за изпечатване на резултатите, предоставяне чрез интернет портал или по e-mail.


През последните няколко години Лабораторната информационна система (ЛИС) става неразделна част от ежедневната работа на специалистите по клинични лаборатори. За да се използват възможностите на съвременната апаратура е необходима пълна интеграция на системен и приложен софтуер за изпълнението на задачите по осигуряване на качество и гарантиране производителността на всяка лаборатория.


Global Lab Expert е лабораторна информационна система от ново поколение, която съчетава възможности за автоматизация и контрол на процесите в преданалитичния, аналитичния и следаналитичния етап на клинико- лабораторните изследвания. Програмата предлага управление на всички ресурси - консумативи и реактиви, натовареност на персонала, възнаграждения, разходи и други, необходими за извършваната аналитична дейност.


Предимства на Global Lab Expert:

 • Напълно интегриран продукт по отношение на процесите, които се обслужват в Клинична лаборатория - всички модули са интегрирани в единно ядро, като не е необходимо да се стартират отделни модули за различните процедури.
 • Висока производителност на системата - процесите по изпращане на работен лист към апарата, получаване на резултатите, валидизация и т.н. са напълно автоматизирни като същевременно интерфейсът позволява пълен контрол върху етапите на работа.
 • Вътрелабораторен качествен контрол - реализирани специфични алгоритми - Автоматично построяване на контролна карта, Клинична корелация ( плаузибилитетен контрол,Лабораторна констелация,Delta-check контрол и др.), Записване на калибрациите и превантивните и коригиращи действия.
 • Функционалности, автоматизиращи финалното оформяне на резултата от клиничните изследвания - система за контрол на критични стойности, референтни стойности по пол, възраст, състояние, пълен контрол - кой, кога, какво е редактирал/ валидирал и регистрирал.
 • Интегриран QC модул и връзка с този на aпарата – изчислява коефициент на вариациите и статистика на промените му.
 • Отговаря напълно на изискванията на ISO 15189.
 • Интерфейс за генериране на заявки от външни регистратури (от Болничните отделения или ДКБ, ДКЦ към клинична лаборатория).
 • Отлично развити комуникационни средства – проверка на резултатите през web интерфейс, изпращане на e-mail при готов резултат, SMS известяване.
 • Специфичен web модул за провеждане на клинични проучвания – английски език.
 • Складово стопанство – напълно интегрирано към процесите на управление на реактиви, консумативи и материали.
 • Финасово-счетоводен модул - финансови анализи и средства за подобрение на управлнието.

Програмата Global Lab Expert (ЛИС) (Глобал Лаб Експерт) - Лабораторна информационна система има връзка със следните модули:

 • Модул Global Medics (специалисти, ДКЦ, МЦ) - автоматично изпращане на резултатите от заявки за Медико- диагностична дейност.
 • Модул Регистратура (Плащания): Автоматизирано получаване на заявките от регостратура - изцяло попълнение - извършва се само баркодиране.
 • Модул Фактури (Medical ERP): Издаване на фактури, кредитни и дебитни известия. Създаване на дневни отчети и приключване на касата. Дневен касов отчет по лекари. Отчет за други приходи и разходи. Отчет по изпращащи лекари.
 • Модул Променливи възнаграждения, Склад (Medical ERP) - автоматично изчисляване на променливите възнаграждения на лекарите (лаборантите) и сестрите. Връзка със складовия модул и следене на разходите за реактиви, материали и консумативи.


Главен екран
Регистрация
Баркодиране
Валидиране на резултати
Печат на резултати
Проверка на резултати
през интернет
Позиционирайте стрелката върху изображенията за да ги видите в реален размер
© 1998-2024 Global System Solutions Ltd.